FÅGELLOKALERLillöfjärden, Storön

Kanske kommuns bästa rastplats för vadare och sjöfågel.

Hitta hit:
Kommer man från Kalix åker man söderut från E4:a-rondellen mot Storön. Mindre än en kilometer innan man kommer fram till Storön på vänstersida av vägen på ett litet backkrön (en GSM-mast på högersida) går en mindre privat grusväg ned mot havet (söderut). Vägen är bommad så bilen måste lämnas uppe vid stora vägen (P). Parkera klokt före bommen så att bilen inte hindrar den behöriga trafiken.

På 20-talet fick byn landsväg och enligt rykten så var det konstnären/författaren Sune Bergman som blev den den förste att köra bil till Storön. Detta var förmodligen en stor händelse för Storöborna som nu fick en bra förbindelse med centralorten. I dag är vägen asfalterad men dock något gropig och bitvis dålig, speciellt vintertid då det på vissa ställen ofta är väldigt knöligt.

Karta
Översikt Lillöfjärden

Promenaden:
Från avfarten ned mot Lillöfjärden väntar en promenad vidare efter grusvägen på ca: 1-1,5 kilometer, men avskräck er för allt i världen inte för detta. För längs vägen fram till den riktiga fjärden finns det stora chanser till fina obsar på många fåglar. Inte sällan får man stifta bekantskap med bl.a större hackspett, spillkråka och på försommaren hörs ofta spelande göktyta.

Det finns också stora möjligheter att få se brun kärrhök, sparvhök, havsörn, fiskgjuse och ormvråk svepa fram över och omkring vägen. Efter några hundra meter passerar man den innersta delen av Lillöfjäden (1) som numera är av igenväxande natur. Men ett kortare stopp här är verkligen att rekommendera.

Enkelbeckasin, storspov, grönbena och gluttsnäppa häckar årligen här och i buskagen kvittrar alltid mängder av sävsparv och lövsångare i kör med framförallt sävsångare. Men platsen hyser potential för betydligt rarare invånare. Om man ger sig tid kan man klättra upp i ett älgtorn som står vid vägen och därifrån spana av området. Ger man plasten lite tid blir man garanterat inte lottlös, speciellt under våren då en del fågel kommer in på sin väg mot fjärden just här.

Havsörn
En havsörn vakar över Lillöfjärden 2009.

Skoterleden:
Vintertid passerar här en skoterled som man med fördel kan nyttja för skidåkning, men glöm inte att det är skoterfolket som "äger" leden och således skall respekteras.
Följer man leden söderut kan man via stickspår (eller spåra själv) lätt hitta till området runt "Storblötan" (4) där nämnda spillkråka ofta häckar med flera par. Chansen på den lilla juvelen tretåig hackspett är här mycket stor. Även tätting som te.x mindre korsnäbb ses ofta flyga runt i den omkring liggande granskogen. Järpe, orre och tjäder finns också i området ständigt på sin vakt mot den smygande döden i form av duvhök.

Följer man skoterleden norrut från Lillöfjärdsvägen kommer man mycket snart ut i Lillöfjärden där det vintertid av förklariga skäl är ganska fågeltomt. Dock kan leden under slutdelen av vårvintern med fördel användas för att snabbt ta sig ut till fjärden som tidigt på våren bjuder på öppna små vattenytor och då lockar till sig de första av vårfåglarna.

Promenaden forts.:
Sommar och vår får man fortsätta att gå efter vägen i ytterligare ett antal hundra meter innan man i en skarp högerböj ser den öppna fjärden på vänstersida (2). En liten naturlig parkeringsficka skvallrar om att en mindre stig banar väg de sista tiotalet meter fram till strandkanten. Givetvis rör man sig nu försiktigt för att inte skrämma de vadare som trippar fram ute på dybankarna närmast stigen. Väl utanför sälg och slyridån är det dags att borra ned sina tubkikarben och scanna av fjärden. Dock kan man vissa gånger behöva gå ut lite i blötan för att få bättre överblick även över de innersta delarna i sydväst.

Rakt ut från obsplatsen ligger en liten halvö (3) med ett gräsbevuxet rev mot nordost. På baksidan av denna ö kan ibland många fåglar befinna sig, tyvärr blir då avståndet lite långt och fåglarna mycket svårsedda. Sådana dagar är det bara att gilla läget ellelr gråta en skvätt över att man förmodligen besökt lokalen lite för sent på säsongen. Är man i rätt tid så håller havsisen, som fortfarande ligger kvar utanför viken, kvar alla fåglar på ett mycket fint obsavstånd. Detta sker under en kort men intensiv tid någongång under första halvan av maj.

Biotopen Lillöfjärden:
Lillöfjärden är en mycket grund havsvik som tidigt på våren bjuder de första anländande vadarna och sjöfåglarna på ett unikt tillfälle för rast och födosök. I den innersta delen av fjärden sker varje vår något mycket märkligt och ganska unikt naturfenomen som gör platsen så attraktiv för fåglarna och oss skådare.

Mosnäppa
Mosnäppa

Havsviken är under vintern bottenfrusen men redan tidigt på våren strömmar vatten in till fjärden norrifrån från våtområden i närheten. Detta för årstiden "varma" vatten gör att bottensedimentet i viken "lyfts upp" och lägger sig ovanpå den annars frysta fjärden. Små vakar och råkar bildas mitt i detta uppdukade smörgårdbord. Förtsa delen av maj är bästa tiden för Lillöfjärden, men lokalen bjuder ofta på fina upplevelser och mycket fågel fram till mitten av juni. Runt hela havsviken växer en tät slyridå av sälg och björk som alltid innehåller mycket tätting, inte minst sent på hösten då många rastar här.

Fåglarna:
Lillöfjärden bjuder årligen på väldigt mycket fågel, framförallt vadare och sjöfågel, men även en del rovfågel och tätting kan ses. Vadarna; grönbena och svartsnäppa dominerar och kan ibland uppgå till flera hundra exemplar. Brushane och gluttsnäppa är två andra arter som ibland rastar med rejäla mängder. Lokalen kan ståta med 95 registrerade arter i "Svalan" och då skall man betänka att den inte är så frekvent besökt av andra skådare än undertecknad, åtminstone inte av folk som rappoterar in sina obsar. Så möjligheten att lokalen snart bryter hundrastrecket är högst trolig.

Antalet arter är alltså många och man kan ju nämna myrsnäppa, myrspov, pilgrimsfalk, mindre strandpipare, kärr- och mosnäppa, brunand, bergand, salskrake och snatterand som lite extra roliga. Men här är finns alltid intressanta noteringar att göra och säkerligen många fler arter än de som redan hittats.

Myrsnäppa
Myrsnäppa i Lillöfjärden 2008

Slutord:
Det krävs kanske ytterligare en påminnelse att Lillöfjärdsvägen är privat och endast får nyttjas av behörig trafik. Speciellt under våren är vägen så mjuk och känslig att man under inga omständigheter får överträda detta bilförbud. Det är ju stugägarna själva som betalar allt vägunderhåll och de är förmodligen inte gjorda av pengar.

Lokalen i sig är tålig när det gäller störning från skådare eftersom avstånden ofta är betryggande för fåglarna. Det går även att besöka Lillöfjärden sommartid med båt, men viken är mycket grund så åror och svett är att föredra före aktersnurra. Inre delen av viken bjuder under försommaren/sommaren också på ett riktigt fint gäddfiske för den som är intresserad. Det är ju också ett skådespel i sig att se när gäddorna leker på grundvattnet någon varm och vindstilla vårafton.

Under tidiga morgnar finns det stora chanser till närkontakt med älg och rådjur. Björn finns också i närområdet men dessa så vackra djur lär knappast visa sig framme vid fjärden. Dock kan ju ett besök till Storblötan under vår/sommar öka chanserna från obefintliga till minimala......

Skåda på, men glöm inte att rapportera in vad du ser. Använd "Svalan"!!
Tips mottages som vanligt med stor tacksamhet.

// Peter Wikström


Rapporterade arter

Tornseglare
Backsvala
Hussvala
Ladusvala
Järpe
Strandskata
Brunand
Mindre strandpipare
Kungsfågel
Kanadagås
Duvhök
Rödvingetrast
Järnsparv
Orre
Trädkrypare
Gråtrut
Trädpiplärka
Buskskvätta
Silvertärna
Myrsnäppa
Svartvit flugsnappare
Mosnäppa
Kärrsnäppa
Myrspov
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Dubbeltrast
Tjäder
Sidensvans
Grönfink
Sädgås
Sparvhök
Tofsvipa
Taltrast
Spillkråka
Talgoxe
Svärta
Domherre
Gulärla
Rödstjärt
Grå flugsnappare
Blåmes
Bofink
Småskrake
Fisktärna
Större hackspett
Göktyta
Drillsnäppa
Ängspiplärka
Enkelbeckasin
Havsörn
Fiskgjuse
Snatterand
Större strandpipare
Ljungpipare
Korp
Sångsvan
Salskrake
Trana
Storspov
Fiskmås
Havstrut
Ringduva
Sädesärla
Koltrast
Björktrast
Nötskrika
Grönsiska
Bergand
Rödbena
Skogssnäppa
Rödhake
Lövsångare
Talltita
Storskrake
Brun kärrhök
Dvärgmås
Skrattmås
Skräntärna
Sävsparv
Grågås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Vigg
Knipa
Skäggdopping
Brushane
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Kråka
ÅrtaSamtliga på sidan förekommande foton är skyddade enligt upphovsrättslagen. Var vänlig, RESPEKTERA DETTA!
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2005-2009 [enpewe@telia.com]